Landsberger Renette

Literaturbeschreibung (online): Adersleber Kalvill - Sortenbeschreibung
Literaturbeschreibung (online): Obstgrundbuch für Steiermark
Literaturbeschreibung (online): Pomologie Österreich Ungarn